ನವಿಲೇ... ನವಿಲೇ...!!



ನವಿಲೇ... ನವಿಲೇ...
ಬಣ್ಣದ ನವಿಲೇ

ಜುಟ್ಟನು ಜಂಬದಿ ಆಡಿಸೆ ನವಿಲೇ
ಬಿಂಕದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮುಂದಿಡೆ ನವಿಲೇ

ಗರಿಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯಲೆ ನವಿಲೇ
ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯನು ಕರೆಯಲೆ ನವಿಲೇ

ಬಾರೆಲೆ ನವಿಲೇ...
ಬಣ್ಣದ ನವಿಲೇ...
ಅಂದದ ನವಿಲೇ...
ಚೆಂದದ ನವಿಲೇ..
ಸಾವಿರ ಕಣ್ಗಳ ಸುಂದರ ನವಿಲೇ...!!!!

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.