ಮಧುರ ಮಧುರವೀ ಮಂಜುಳಗಾನ..

ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.