“ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸದ ನೆನಪು” ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಸ್ಡಾಮಿಯವರ ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ “ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸದ ನೆನಪು” ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ