ಪದ ವಿನ್ಯಾಸ - ೧

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪದಬಂಧವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ,ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.


ಸರಿಯುತ್ತರ ಮುಂದಿನವಾರ.

ಪದ ವಿನ್ಯಾಸ - ೧

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.